دانشمندان شرکت مایک فور در حال اجرای طرح درست کردن آدم مصنوعی تا 6 ماه دیگر هستند طرحی که از 3 سال پیش شروع شده است؛آنها اعلام کردن که این نمونه با سایر نمونه ها فرق دارد و به زودی طرح آن رو نمایی میشود