به گفته یکی از اعضای این کمپانی امکان رو نمایی این تبلت در ایران معلوم نیست ولی حضور ما در ایران قطعی میباشد